Ochrana osobních údajů

Obsah:

 1. Všeobecné obchodní podmínky
 2. Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují pravidla platná pro všechny Služby a produkty v oblasti vzdělávání a jiných přidružených aktivit, které nabízí webový portál www.anglickyzarok.cz tj. osoba podnikající na živnost Marek Nejedlý, IČO: 026 09 924.

Článek I.
Smluvní strany

Prodávající (provozovatel jazykové školy www.anglickyzarok.cz):
Ing. Marek Nejedlý, MBA., IČO: 026 09 924
E-mail: anglickyzarok@gmail.com
Bankovní účet: 1147741035/3030, vedený u Air Bank, a. s.

Zákazník
Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provede závaznou či neávaznou objednávku u Prodávajícího prostřednictvím jeho Webových stránek, po telefonu nebo e-mailem. Osoba přistupující do elektronického obchodu na adrese www.anglickyzrok.cz případně prostřednictvím webových stránek spolupracujících partnerů.

Článek II.
Definice pojmů

Produkt: Zboží vytvořené Prodávajícím za účelem prodeje Zákazníkovi, např. elektronická kniha nebo SMS slovíčka.
Kurz: Služba poskytovaná Zákazníkovi ve formě individuálního nebo skupinového vzdělávacího kurzu.
Vzdělávací aktivity: Semináře, konference a jiné vzdělávací akce, které Prodávající organizuje samostatně nebo za pomoci jiných organizací a odborníků z praxe.
Lektor: Osoba kvalifikovaná k vedení Kurzu a k provádění výuky anglického jazyka podle potřeb a přání Zákazníka.
Webové stránky: https://anglickyzarok.cz/.
E-mail: anglickyzarok@gmail.com.
Smlouva: Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

Článek III.
Základní ustanovení

 1. VOP upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, v souladu s přislušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je zejména Občanský zákoník.
 2. VOP jsou nedílnou součástí nákupních formulářů na všechny Služby a Produkty Prodávajícího a spolu s ní tvoří smluvní dokumentaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 3. Prodávající prohlašuje, že je samostatně výdělečnou osobou, tedy podnikající fyzickou osobou podle českého práva, a veškerá jeho činnost probíhá v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Tyto VOP jsou v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Článek IV.
Smluvní vztah

 1. Smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká domluvením konkrétního termínu Kurzu, a to okamžikem, kdy Zákazník sdělí požadovaný termín první výukové hodiny Lektorovi. Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytnout Kurz v dohodnutém rozsahu, a Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Kurz. Sdělení Lektorovi může probíhat písemnou, ústní, telefonickou nebo elektronickou formou.
 2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká při objednání Produktů ve chvíli, kdy Zákazník sdělí na E-mail Prodávajícího, že chce koupit Produkt.
 3. Odeslání nákupního formuláře na Webových stránkách Prodávajícího je považováno za nezávaznou objednávku, kterou ještě nevzniká Smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 4. Nezávazná objednávka uskutečněná přes nákupní formulář na Webových stránkách musí být vyplněna kompletně a srozumitelně. Zákazník odesláním nákupního formuláře předává Prodávajícímu údaje, které budou použity pro budoucí Smlouvu. Odesláním nákupního formuláře také Zákazník stvrzuje, že souhlasí s těmito VOP, že jim rozumí a v plném rozsahu je přijímá a zavazuje se je dodržovat.
 5. Předmět prodeje prodeje jsou:
  a) Vzdělávací aktivity:
  Semináře, konference a jiné vzdělávací akce, které Prodávající organizuje samostatně nebo za pomoci jiných organizací a odborníků z praxe.
  b) Kurz:
  Individuální nebo hromadný Kurz cizího jazyka, kdy Lektor vyučuje dle potřeb Zakázníka a v místě dle dohody se Zákazníkem.
  c) Elektronické publikace:
  Prodávající nabízí na stránkách na adrese www.anglickyzrok.cz případně prostřednictvím webových stránek spolupracujících partnerů služby a publikace ve formě elektronických knih. Všechny služby a publikace jsou autorskými díly provozovatele nebo partnerů provozovatele (autoři) a jako takové jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Služby a elektronické knihy jsou za úplaty. Elektronické knihy jsou zpřístupňovány spotřebitelům formou doručení na email ve formátu PDF. Každá jednotlivá kniha je upravena pro osobu kupujícího unikátním označením s jeho jménem. Šířením kopie se svým jménem se dopouští Zákazník porušení autorských práv.
 6. Cena Kurzů, Produktů a Vzdělávacích aktivit:
  a) Cena zahrnuje platnou sazbu DPH a zahrnuje všechny aktuální slevy v dobu zobrazení klientovi.
  b) Cena zahrnuje užití služby po dobu trvání smluvní vztahu (tj. po zaplacené využívání služby).
  c) Platby za využítí jednotlivých lekcí jazykového Kurzu nebo Vzdělávacích aktivit probíhají vždy na konci kalendářního měsíce pokud není dohodnuto mezi smluvními stranami jinak a to podle vzorce: počet odebraných lekcí * cena za 1 lekci = účtovaná částka
  d) V případě zakoupení cenově zvýhodněného balíčku je cena za balíček (10 lekcí) vyúčtování provedeno ihned, faktura je zaslána Zákazníkovi a Zákazník lekce Kurzu odebírá v libovolném tempu, které musí být lektorovi vždy oznámeno alespoň 24h před započetím Kurzu. Cena při zakoupení balíčku 10 a více lekcí jazykového Kurzu je vždy cenově výhodnější pro Zákazníka, než placení jednotlivých lekcí na konci měsíce. Při zrušení cenově výhodného balíčku 10 lekcí, budou však veškeré odučené lekce účovány za standardní cenu a zbývající předplacené peněžní prostředky budou Zákazníkovi vráceny podle vzorce: předplacený balíček lekcí – (standardní nezvýhodněná cena za lekci * počet odebraných lekcí) = peněžní prostředky k vrácení Zákazníkovi.
  e) Transakční poplatky, které by vznikly v případě vrácení platby (v rámci reklamačního řízení), hradí Zákazník.
 7. Cena zboží a náklady na dodání u publikací
  a) Cena zahrnuje platnou sazbu DPH a zahrnuje všechny slevy aktuální v dobu zobrazení klientovi.
  b) Cena zahrnuje užití trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu pouze pro Zákazníka.
  c) Náklady na dodání, stejně jako transakční poplatky na zakoupení zboží, si hradí Zákazník.
  d) Transakční poplatky, které by vznikly v případě vrácení platby (v rámci reklamačního řízení), hradí zákazník.

Článek V.
Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má po úhradě ceny za Kurz, Produkty nebo jiné Vzdělávací aktivity plné právo na jejich osobní využívání, dle informací, jak bylo předem stanoveno v nákupním formuláři konkrétního produktu, nebo jak vyplývá z VOP.
 2. Povinností zákazníka je seznámení s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením Smlouvy a před odesláním nákupního formuláře. Odeslání nákupního formulářá dává Zákazník najevo, že porozuměl VOP a souhlasí s nimi. Objednávky podané prostřednictvím on-line obchodu na stránce www.anglickyzarok.cz jsou závazné.
 3. Zákazník má oprávnění v případě elektronických knih k využívání jedné rozmnoženiny díla (pokud nezakoupil zboží vícekrát). Zákazník zodpovídá za to, že kniha nebude dále z jeho zařízení šířena. V případě, kdy umožní šíření rozmnoženiny dále, zavazuje se k úhradě vzniklé škody.
 4. Zákazník nesmí užít elektronickou knihu za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu svého nebo třetích osob formou prodeje, pronájmu, zápůjčky, předání nebo sdílení, zejména pak umístění na veřejně přístupná datová úložiště nebo umístění na servery umožňující stahování a sdílení elektronických souborů. Za porušení tohoto pravidla se zavazuje Zákazník za každý takový případ uhradit smluvní pokutu 50.000 Kč bez meškání na výzvu Prodávajícího. Prodávající může udělit zákazníkovi výjimku a dovolit zákazníkovi/zprostředkovateli dále přeprodávat produkty prodávajícího s předchozím souhlasem. Prodávajícímu poté přísluší stanovená marže za prodané produkty Zákazníka.
 5. Zákazník není oprávněn zakoupené produkty jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat či upravovat, měnit formát, a to ani bezplatně bez předchozího souhlasu prodávajícího. Zákazník rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu zboží či změně technických prostředků, které chrání produkty, případně omezují rozsah jejich užití. Jakýkoliv pokus o narušení technických prostředků, nebo narušení samotné je zásahem do autorského práva k dílu a bude postihováno podle příslušných právních předpisů. Jiné užití zboží než je užití pro osobní potřebu je bez předchozího souhlasu majitele zakázáno.
 6. Za porušení bodů 5. a 6. tohoto článku se zavazuje každý za jednotlivé takové případy uhradit smluvní pokutu 50.000 Kč bez meškání na výzvu Prodávajícího.
 7. Zákazník má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených Kurzů, Vzdělávacích aktivit a Produktů.
 8. Zákazník má právo být seznámen s případnými změnami Kurzu či Vzdělávací aktivity, jako jsou změna programu, změna termínu nebo změna rozsahu. Všechny případné změny budou komunikovány elektronicky na e-mail Zákazníka nebo telefonní číslo uvedené v Nákupním formuláři.
 9. Zákazník je povinen řídit se pokyny osob určených Prodávajícím, jedná se například o lektory vzdělávacích aktivit nebo organizátory přidružených aktivit. V případě závažného narušování programu či průběhu Kurzu/Vzdělávacích aktivit je Pořadatel oprávněn Zákazníka z Kurzu/Vzdělávací aktivity vyloučit, přičemž Zákazník ztrácí nárok na další plnění, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých či náhradu na vrácení již vynaložených peněžních prostředků.
 10. Zákazník je povinen dodržovat platné předpisy, domovní řád budovy a pokyny lektora, týkající sepohybu v budově, ve které Kurz/Vzdělávací akce probíhá.
 11. Zákazník je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek Prodávajícího, Lektorů, ostatních Zákazníků nebo dodavatelů služeb či Produktů.
 12. Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na zařízení či majetku Prodávajícího, ostatních Zákazníků nebo dodavatelů služeb, kde čerpá Kurz nebo Vzdělávací aktivity zajištěné dle smlouvy.
 13. Zrušení Kurzu nebo Vzdělávací aktivity musí být oznámeno Lektorovi alespoň 24h před započetím. Pokud-li tak není učiněno a lekce je zrušena v kratším termínu, klient má povinnost uhradit výuku v plné výši. Odpuštění storno poplatku závisí čistě na rozhodnutí Prodávajícího.

Článek VI.
Reklamace služeb a produktů

 1. V případě publikací má zákazník právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Lhůta začíná běžet odesláním odkazu ke stažení díla na email zákazníka.
 2. Záruku nelze uplatnit, pokud byla vada způsobena neodbornou instalací, stažením, zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení, pokud zákazník nepoužil doporučený software nebo zařízení, případně vada vznikla neoprávněným zásahem do díla. Za důvod reklamace se nepovažuje obsah, informace v produktech uvedené a dále pravopisné chyby, překlepy a podobně, pokud nepřesáhnou rozsah více než 1 % z celkového obsahu produktů.
 3. V případě uplatnění reklamace v záruce má kupující právo na opravu vady případně předání nového produktu, umožňují-li to technické podmínky. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Zákazník může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu Prodávajícího: anglickyzarok@gmail.com. V e-mailu uvede datum zakoupení zboží, e-mail, který byl využit k platbě a případně druh platební transakce (převod přes bankovní účet, platba kartou, v hotovosti apod.). Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Dle občanského zákoníku se na veškeré Produkty, u kterých byla smlouva uzavřena pomocí prostředků elektronické komunikace, vztahuje právo na odstoupení od smlouvy a tedy vrácení veškeré částky bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od začátku doručení/začátku využívání produktu zákazníkovi. Ve lhůtě na odstoupení od smlouvy je třeba kontaktovat prodávajícího na E-mail. Zákazníkovi nejsou v takovém případě účtovány žádné sankce, ale částka je snížena za nezbytné náklady, které vznikli prodávajícímu při využívání produktu ze strany Zákazníka. Například o cenu za již proběhlé lekce Kurzu nebo hodiny na Vzdělávacích aktivitách.

Článek VII.
Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost řádně a včasně poskytnout sjednané a zaplacené Kurzy/Vzdělávací aktivity/Produkty.
 2. Prodávající má povinnost pravdivě a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných Kurzů/Vzdělávacích aktivit/Produktů a seznámit Zákazníka s případnými změnami, jako jsou změna programu, změna termínu nebo změna rozsahu. Všechny případné změny budou komunikovány elektronicky na e-mail nebo telefonní číslo Zákazníka uvedené v Nákupním formuláři.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Lektora, místa a data konání, časového harmonogramu nebo zrušení Kurzu/Vzdělávací aktivity z provozních důvodů.
 4. V případě zrušení Kurzu/Vzdělávací aktivity z důvodů na straně Prodávajícího, má Zákazník právo na náhradní termín. Pokud Zákazník odmítne náhradní termín, vyplatí Prodávající zpět Zákazníkovi 100 % zaplacené částky.

Článek VIII.
Odstoupení od Smlouvy, Neúčast a Storno poplatky

 1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy zasílá Zákazník na E-mail Prodávajícího. Rozhodným dnem je datum doručení oznámení odstoupení od Smlouvy.
 2. V případě, že zákazník již uhradil část nebo celou cenu za službu nebo produkt, má Prodávající právo bez dalšího prodlení započíst svoji pohledávku na storno poplatky proti pohledávce Zákazníka na vrácení zbylé části jím uhrazené ceny za Kurz, Vzdělávací aktivitu či Produkt. Případný zbytek peněžních prostředků vrátí Prodávající Zákazníkovi.
 3. Zákazník může požádat o přeložení účasti na vzdělávacím kurzu. Účast může být přeložena na kterýkoliv jiný termín,v případě že bude volná kapacita v tomto náhradním termínu. Přeložení účasti musí schválit Prodávající.
 4. V průběhu vzdělávacího kurzu se vrací poměrná část ze zaplacené částky z důvodů nemoci nebo jiných závažných důvodů. Zákazník je povinen tyto důvody písemně prokázat.
 5. V případě neúčasti Zákazníka na zakoupené Vzdělávací akce nebo Kurzu se zaplacená částka nevrací.
 6. V případě zakoupení balíčku např. 10 lekcí se v případě nevybrání všech lekcí Kurzu/Vzdělávací aktivity vrací jen částka odpovídající výpočtu: hodnota předplaceného balíčku – (počet odebraných lekcí * cena za 1 lekci bez využití balíčku) = částka k vrácení Zákazníkovi.

Článek IX.
Zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je řešena separátně mimo všeobecné podmínky v následující sekci na této webové adrese a je v souladu s Evropskou směrnicí GDPR. Pro přesunutí do patřičné sekce klikněte zde.

Článek X.
Technické požadavky

 1. Pro řádné využívání Produktů je potřeba výpočetní zařízení, do kterého Zákazník zboží stahuje, s funkčním připojením k síti Internet či mobilní zařízení, které je schopné přijímat SMS zprávy.
 2. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání produktů, pokud Zákazník nemá výše uvedené softwarové či hardwarové vybavení, a není proto z důvodu nefunkčnosti výpočetního zařízení povinen vracet zákazníkovi peněžní prostředky za již provedenou platbu.
 3. K užívání elektronických knih je potřeba vlastnit vhodné čtecí zařízení umožňující zobrazení formátu PDF verze 1.7 (notebook, čtečka elektronických knih, iPad, tablet, smartphone) vybavené doporučeným software – Adobe Reader, PDF-XChange Viewer, Amazon Kindle, Polaris Office. Prodávající nezodpovídá za potíže při zobrazení na zařízeních, které nepodporují výše uvedený formát souboru případně neobsahují doporučený software.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, které neupravují tyto VOP, se řídí obecně závaznými právními předpisy na danývztah se vztahující.
 2. Tyto VOP jsou platné od 16. března 2014.

 

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Ing. Marku Nejedlému, MBA, IČ: 026 09 924 se sídlem v Rudné, Mládeži 995, , zapsanému v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Černošice dne 5. 2. 2014, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa bydliště / adresa firmy
  • IČ / DIČ

   

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail a adresy je nutné zpracovat za účelem komunikace s klientem v případě objednání výuky angličtiny či organizace výuky nebo pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu probíhající výuky mezi sjednaným lektorem přes tento webový portál https://anglickyzarok.cz nebo po dobu 3 let za marketingovým účelem.
   
  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce, pokud li to není v rozporu s jinými zákony České Republiky
 3.  

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru YMLP.com (online kurz zdarma) a Google.com (email klient).
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

   

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup, aktualizaci či opravu k těmto údajům
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používání cookies při používání těchto webových stránek

Provozovatelem těchto webových stránek je Marek Nejedlý se sídlem v Rudné, Mládeže 995/10, IČ: 026 09 924. Dále jen „provozovatel“ nebo „my“.
Tyto webové stránky využívají soubory cookies a analytické a marketingové nástroje pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání webu, abychom vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek při používání těchto webových stránek.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a práva požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům:

 • Google
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Používané nástroje a zpracovávané údaje

Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics ke zpracování statistik o návštěvnosti používají tyto osobní údaje:

 • IP adresu k určení přibližné lokace uživatele. IP adresu před přijetím na servery společnosti Google anonymizujeme nahrazením poslední části IP adresy za nulu. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů či zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi.
 • Tzv. cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. Usnadňuje nám také atribuci nové návštěvnosti k různým zdrojům a lepší rozdělení reklamních rozpočtů.
 • Google Analytics máme propojeny s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě agregovaná data o návštěvnosti z vyhledávání.
 • Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste navštívili, co jste na nich dělali a jakou jste na webu strávili dobu. Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se vám používal lépe, a to na všech zařízeních. Tato data je obtížné propojit s jednotlivci a cíleně se nesnažíme identifikovat konkrétní fyzickou osobu – víme jen to, že někdo z jednoho prohlížeče navštívil tu a onu stránku.

Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že tento plugin je potřeba nainstalovat v každém prohlížeči na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Analytics nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte.

Data zpracovávaná v nástroji Google Analytics uchováváme po dobu 50 měsíců.

Cookies a uchovávání informací na vašem počítači

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Jaké existují druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:

 • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Jaké na tomto webu používáme cookies?

 • Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
 • Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků se ukládá cookie s unikátním a anonymním identifikátorem prohlížeče.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

> Všeobecné obchodní podmínky zde