Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují pravidla platná pro všechny Služby a produkty v oblasti vzdělávání a jiných přidružených aktivit, které nabízí webový portál www.anglickyzarok.cz tj. osoba podnikající na živnost Marek Nejedlý, IČO: 026 09 924.

Článek I.
Smluvní strany

Prodávající (provozovatel jazykové školy www.anglickyzarok.cz):
Ing. Marek Nejedlý, MBA., IČO: 026 09 924
E-mail: anglickyzarok@gmail.com
Bankovní účet: 1147741035/3030, vedený u Air Bank, a. s.

Zákazník
Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provede závaznou či neávaznou objednávku u Prodávajícího prostřednictvím jeho Webových stránek, po telefonu nebo e-mailem. Osoba přistupující do elektronického obchodu na adrese www.anglickyzrok.cz případně prostřednictvím webových stránek spolupracujících partnerů.

Článek II.
Definice pojmů

Produkt: Zboží vytvořené Prodávajícím za účelem prodeje Zákazníkovi, např. elektronická kniha nebo SMS slovíčka.
Kurz: Služba poskytovaná Zákazníkovi ve formě individuálního nebo skupinového vzdělávacího kurzu.
Vzdělávací aktivity: Semináře, konference a jiné vzdělávací akce, které Prodávající organizuje samostatně nebo za pomoci jiných organizací a odborníků z praxe.
Lektor: Osoba kvalifikovaná k vedení Kurzu a k provádění výuky anglického jazyka podle potřeb a přání Zákazníka.
Webové stránky: https://anglickyzarok.cz/.
E-mail: anglickyzarok@gmail.com.
Smlouva: Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

Článek III.
Základní ustanovení

 1. VOP upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, v souladu s přislušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je zejména Občanský zákoník.
 2. VOP jsou nedílnou součástí nákupních formulářů na všechny Služby a Produkty Prodávajícího a spolu s ní tvoří smluvní dokumentaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 3. Prodávající prohlašuje, že je samostatně výdělečnou osobou, tedy podnikající fyzickou osobou podle českého práva, a veškerá jeho činnost probíhá v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Tyto VOP jsou v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Článek IV.
Smluvní vztah

 1. Smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká domluvením konkrétního termínu Kurzu, a to okamžikem, kdy Zákazník sdělí požadovaný termín první výukové hodiny Lektorovi. Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytnout Kurz v dohodnutém rozsahu, a Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Kurz. Sdělení Lektorovi může probíhat písemnou, ústní, telefonickou nebo elektronickou formou.
 2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká při objednání Produktů ve chvíli, kdy Zákazník sdělí na E-mail Prodávajícího, že chce koupit Produkt.
 3. Odeslání nákupního formuláře na Webových stránkách Prodávajícího je považováno za nezávaznou objednávku, kterou ještě nevzniká Smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 4. Nezávazná objednávka uskutečněná přes nákupní formulář na Webových stránkách musí být vyplněna kompletně a srozumitelně. Zákazník odesláním nákupního formuláře předává Prodávajícímu údaje, které budou použity pro budoucí Smlouvu. Odesláním nákupního formuláře také Zákazník stvrzuje, že souhlasí s těmito VOP, že jim rozumí a v plném rozsahu je přijímá a zavazuje se je dodržovat.
 5. Předmět prodeje prodeje jsou:
  a) Vzdělávací aktivity:
  Semináře, konference a jiné vzdělávací akce, které Prodávající organizuje samostatně nebo za pomoci jiných organizací a odborníků z praxe.
  b) Kurz:
  Individuální nebo hromadný Kurz cizího jazyka, kdy Lektor vyučuje dle potřeb Zakázníka a v místě dle dohody se Zákazníkem.
  c) Elektronické publikace:
  Prodávající nabízí na stránkách na adrese www.anglickyzrok.cz případně prostřednictvím webových stránek spolupracujících partnerů služby a publikace ve formě elektronických knih. Všechny služby a publikace jsou autorskými díly provozovatele nebo partnerů provozovatele (autoři) a jako takové jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Služby a elektronické knihy jsou za úplaty. Elektronické knihy jsou zpřístupňovány spotřebitelům formou doručení na email ve formátu PDF. Každá jednotlivá kniha je upravena pro osobu kupujícího unikátním označením s jeho jménem. Šířením kopie se svým jménem se dopouští Zákazník porušení autorských práv.
 6. Cena Kurzů, Produktů a Vzdělávacích aktivit:
  a) Cena zahrnuje platnou sazbu DPH a zahrnuje všechny aktuální slevy v dobu zobrazení klientovi.
  b) Cena zahrnuje užití služby po dobu trvání smluvní vztahu (tj. po zaplacené využívání služby).
  c) Platby za využítí jednotlivých lekcí jazykového Kurzu nebo Vzdělávacích aktivit probíhají vždy na konci kalendářního měsíce pokud není dohodnuto mezi smluvními stranami jinak a to podle vzorce: počet odebraných lekcí * cena za 1 lekci = účtovaná částka
  d) V případě zakoupení cenově zvýhodněného balíčku je cena za balíček (10 lekcí) vyúčtování provedeno ihned, faktura je zaslána Zákazníkovi a Zákazník lekce Kurzu odebírá v libovolném tempu, které musí být lektorovi vždy oznámeno alespoň 24h před započetím Kurzu. Cena při zakoupení balíčku 10 a více lekcí jazykového Kurzu je vždy cenově výhodnější pro Zákazníka, než placení jednotlivých lekcí na konci měsíce. Při zrušení cenově výhodného balíčku 10 lekcí, budou však veškeré odučené lekce účovány za standardní cenu a zbývající předplacené peněžní prostředky budou Zákazníkovi vráceny podle vzorce: předplacený balíček lekcí – (standardní nezvýhodněná cena za lekci * počet odebraných lekcí) = peněžní prostředky k vrácení Zákazníkovi.
  e) Transakční poplatky, které by vznikly v případě vrácení platby (v rámci reklamačního řízení), hradí Zákazník.
 7. Cena zboží a náklady na dodání u publikací
  a) Cena zahrnuje platnou sazbu DPH a zahrnuje všechny slevy aktuální v dobu zobrazení klientovi.
  b) Cena zahrnuje užití trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu pouze pro Zákazníka.
  c) Náklady na dodání, stejně jako transakční poplatky na zakoupení zboží, si hradí Zákazník.
  d) Transakční poplatky, které by vznikly v případě vrácení platby (v rámci reklamačního řízení), hradí zákazník.

Článek V.
Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má po úhradě ceny za Kurz, Produkty nebo jiné Vzdělávací aktivity plné právo na jejich osobní využívání, dle informací, jak bylo předem stanoveno v nákupním formuláři konkrétního produktu, nebo jak vyplývá z VOP.
 2. Povinností zákazníka je seznámení s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením Smlouvy a před odesláním nákupního formuláře. Odeslání nákupního formulářá dává Zákazník najevo, že porozuměl VOP a souhlasí s nimi. Objednávky podané prostřednictvím on-line obchodu na stránce www.anglickyzarok.cz jsou závazné.
 3. Zákazník má oprávnění v případě elektronických knih k využívání jedné rozmnoženiny díla (pokud nezakoupil zboží vícekrát). Zákazník zodpovídá za to, že kniha nebude dále z jeho zařízení šířena. V případě, kdy umožní šíření rozmnoženiny dále, zavazuje se k úhradě vzniklé škody.
 4. Zákazník nesmí užít elektronickou knihu za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu svého nebo třetích osob formou prodeje, pronájmu, zápůjčky, předání nebo sdílení, zejména pak umístění na veřejně přístupná datová úložiště nebo umístění na servery umožňující stahování a sdílení elektronických souborů. Za porušení tohoto pravidla se zavazuje Zákazník za každý takový případ uhradit smluvní pokutu 50.000 Kč bez meškání na výzvu Prodávajícího. Prodávající může udělit zákazníkovi výjimku a dovolit zákazníkovi/zprostředkovateli dále přeprodávat produkty prodávajícího s předchozím souhlasem. Prodávajícímu poté přísluší stanovená marže za prodané produkty Zákazníka.
 5. Zákazník není oprávněn zakoupené produkty jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat či upravovat, měnit formát, a to ani bezplatně bez předchozího souhlasu prodávajícího. Zákazník rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu zboží či změně technických prostředků, které chrání produkty, případně omezují rozsah jejich užití. Jakýkoliv pokus o narušení technických prostředků, nebo narušení samotné je zásahem do autorského práva k dílu a bude postihováno podle příslušných právních předpisů. Jiné užití zboží než je užití pro osobní potřebu je bez předchozího souhlasu majitele zakázáno.
 6. Za porušení bodů 5. a 6. tohoto článku se zavazuje každý za jednotlivé takové případy uhradit smluvní pokutu 50.000 Kč bez meškání na výzvu Prodávajícího.
 7. Zákazník má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených Kurzů, Vzdělávacích aktivit a Produktů.
 8. Zákazník má právo být seznámen s případnými změnami Kurzu či Vzdělávací aktivity, jako jsou změna programu, změna termínu nebo změna rozsahu. Všechny případné změny budou komunikovány elektronicky na e-mail Zákazníka nebo telefonní číslo uvedené v Nákupním formuláři.
 9. Zákazník je povinen řídit se pokyny osob určených Prodávajícím, jedná se například o lektory vzdělávacích aktivit nebo organizátory přidružených aktivit. V případě závažného narušování programu či průběhu Kurzu/Vzdělávacích aktivit je Pořadatel oprávněn Zákazníka z Kurzu/Vzdělávací aktivity vyloučit, přičemž Zákazník ztrácí nárok na další plnění, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých či náhradu na vrácení již vynaložených peněžních prostředků.
 10. Zákazník je povinen dodržovat platné předpisy, domovní řád budovy a pokyny lektora, týkající sepohybu v budově, ve které Kurz/Vzdělávací akce probíhá.
 11. Zákazník je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek Prodávajícího, Lektorů, ostatních Zákazníků nebo dodavatelů služeb či Produktů.
 12. Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na zařízení či majetku Prodávajícího, ostatních Zákazníků nebo dodavatelů služeb, kde čerpá Kurz nebo Vzdělávací aktivity zajištěné dle smlouvy.
 13. Zrušení Kurzu nebo Vzdělávací aktivity musí být oznámeno Lektorovi alespoň 24h před započetím. Pokud-li tak není učiněno a lekce je zrušena v kratším termínu, klient má povinnost uhradit výuku v plné výši. Odpuštění storno poplatku závisí čistě na rozhodnutí Prodávajícího.

Článek VI.
Reklamace služeb a produktů

 1. V případě publikací má zákazník právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Lhůta začíná běžet odesláním odkazu ke stažení díla na email zákazníka.
 2. Záruku nelze uplatnit, pokud byla vada způsobena neodbornou instalací, stažením, zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení, pokud zákazník nepoužil doporučený software nebo zařízení, případně vada vznikla neoprávněným zásahem do díla. Za důvod reklamace se nepovažuje obsah, informace v produktech uvedené a dále pravopisné chyby, překlepy a podobně, pokud nepřesáhnou rozsah více než 1 % z celkového obsahu produktů.
 3. V případě uplatnění reklamace v záruce má kupující právo na opravu vady případně předání nového produktu, umožňují-li to technické podmínky. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Zákazník může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu Prodávajícího: anglickyzarok@gmail.com. V e-mailu uvede datum zakoupení zboží, e-mail, který byl využit k platbě a případně druh platební transakce (převod přes bankovní účet, platba kartou, v hotovosti apod.). Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Dle občanského zákoníku se na veškeré Produkty, u kterých byla smlouva uzavřena pomocí prostředků elektronické komunikace, vztahuje právo na odstoupení od smlouvy a tedy vrácení veškeré částky bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od začátku doručení/začátku využívání produktu zákazníkovi. Ve lhůtě na odstoupení od smlouvy je třeba kontaktovat prodávajícího na E-mail. Zákazníkovi nejsou v takovém případě účtovány žádné sankce, ale částka je snížena za nezbytné náklady, které vznikli prodávajícímu při využívání produktu ze strany Zákazníka. Například o cenu za již proběhlé lekce Kurzu nebo hodiny na Vzdělávacích aktivitách.

Článek VII.
Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost řádně a včasně poskytnout sjednané a zaplacené Kurzy/Vzdělávací aktivity/Produkty.
 2. Prodávající má povinnost pravdivě a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných Kurzů/Vzdělávacích aktivit/Produktů a seznámit Zákazníka s případnými změnami, jako jsou změna programu, změna termínu nebo změna rozsahu. Všechny případné změny budou komunikovány elektronicky na e-mail nebo telefonní číslo Zákazníka uvedené v Nákupním formuláři.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Lektora, místa a data konání, časového harmonogramu nebo zrušení Kurzu/Vzdělávací aktivity z provozních důvodů.
 4. V případě zrušení Kurzu/Vzdělávací aktivity z důvodů na straně Prodávajícího, má Zákazník právo na náhradní termín. Pokud Zákazník odmítne náhradní termín, vyplatí Prodávající zpět Zákazníkovi 100 % zaplacené částky.

Článek VIII.
Odstoupení od Smlouvy, Neúčast a Storno poplatky

 1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy zasílá Zákazník na E-mail Prodávajícího. Rozhodným dnem je datum doručení oznámení odstoupení od Smlouvy.
 2. V případě, že zákazník již uhradil část nebo celou cenu za službu nebo produkt, má Prodávající právo bez dalšího prodlení započíst svoji pohledávku na storno poplatky proti pohledávce Zákazníka na vrácení zbylé části jím uhrazené ceny za Kurz, Vzdělávací aktivitu či Produkt. Případný zbytek peněžních prostředků vrátí Prodávající Zákazníkovi.
 3. Zákazník může požádat o přeložení účasti na vzdělávacím kurzu. Účast může být přeložena na kterýkoliv jiný termín,v případě že bude volná kapacita v tomto náhradním termínu. Přeložení účasti musí schválit Prodávající.
 4. V průběhu vzdělávacího kurzu se vrací poměrná část ze zaplacené částky z důvodů nemoci nebo jiných závažných důvodů. Zákazník je povinen tyto důvody písemně prokázat.
 5. V případě neúčasti Zákazníka na zakoupené Vzdělávací akce nebo Kurzu se zaplacená částka nevrací.
 6. V případě zakoupení balíčku např. 10 lekcí se v případě nevybrání všech lekcí Kurzu/Vzdělávací aktivity vrací jen částka odpovídající výpočtu: hodnota předplaceného balíčku – (počet odebraných lekcí * cena za 1 lekci bez využití balíčku) = částka k vrácení Zákazníkovi.

Článek IX.
Zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je řešena separátně mimo všeobecné podmínky na následující webové adrese a je v souladu s Evropskou směrnicí GDPR: https://anglickyzarok.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Článek X.
Technické požadavky

 1. Pro řádné využívání Produktů je potřeba výpočetní zařízení, do kterého Zákazník zboží stahuje, s funkčním připojením k síti Internet či mobilní zařízení, které je schopné přijímat SMS zprávy.
 2. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání produktů, pokud Zákazník nemá výše uvedené softwarové či hardwarové vybavení, a není proto z důvodu nefunkčnosti výpočetního zařízení povinen vracet zákazníkovi peněžní prostředky za již provedenou platbu.
 3. K užívání elektronických knih je potřeba vlastnit vhodné čtecí zařízení umožňující zobrazení formátu PDF verze 1.7 (notebook, čtečka elektronických knih, iPad, tablet, smartphone) vybavené doporučeným software – Adobe Reader, PDF-XChange Viewer, Amazon Kindle, Polaris Office. Prodávající nezodpovídá za potíže při zobrazení na zařízeních, které nepodporují výše uvedený formát souboru případně neobsahují doporučený software.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, které neupravují tyto VOP, se řídí obecně závaznými právními předpisy na danývztah se vztahující.
 2. Tyto VOP jsou platné od 16. března 2014.