Maturita z angličtiny

Maturita z angličtiny

1. Maturitní otázky ke stažení

Vypracované maturitní otázky jsou zpracovány ve 2 verzích, protože každý student a škola mají různé požadavky na náročnost:

A) Kratší verze je určena pro studenty, na které nejsou u maturity kladeny nižší nároky. Kratší verze obsahuje méně textu a stručné informace, málo komplikované gramatické jevy a základní anglická slovíčka. Typicky se jedná o studenty středních zdravotních škol, učebních oborů s maturitou anebo studenty ostatních škol, kterým stačí proplout maturitou.

B) Pokročilá verze je určena pro studenty, na které jsou u maturity kladeny vyšší nároky. Pokročilá verze obsahuje více textu a kompletní informace k tématu, komplikovanější gramatické jevy, širokou slovní zásobu, která udělá na náročnější zkoušející dobrý dojem. Typicky se jedná o ambicioznější studenty gymnázií, obchodních akademií, průmyslovek, pedagogických škol a lyceí.

Veškeré maturitní otázky platné pro tento školní rok stáhněte zde.

2. Státní maturita z angličtiny v roce 2021

Skládáte státní maturitu z anglického jazyka? Chcete odmaturovat s výbornými výsledky? Jazyková škola Anglicky za rok nabízí individuální přípravu k nové maturitě. Náš tým se skládá z mladých, ale zároveň osvědčených lektorů. Mnoho z nás má vlastní zkušenosti s aktuální podobou nové maturitní zkoušky. Pomůžeme Vám uspět při didaktickém testu, písemné i ústní části. Zopakujete si potřebnou slovní zásobu i gramatiku. Výuka s našimi lektory probíhá u studentů doma nebo na jiném místě, které jim vyhovuje, např. v blízkosti školy.

Proč si vybrat angličtinu jako maturitní předmět?

Pro státní část maturitní zkoušky si žáci mohou vybrat cizí jazyk nebo matematiku. Z jazyků je nejpopulárnější angličtina, protože se jí většina žáků učí nejdéle a v celosvětovém měřítku je nejlépe využitelná. Proč dát přednost anglickému jazyku před matematikou? Mnoho zaměstnavatelů preferuje při výběru nových zaměstnanců uchazeče se znalostí cizího jazyka. Angličtinu však využijete nejen v práci, ale i ve volném čase. Bude se Vám hodit např. při cestování nebo si můžete najít kamarády pocházející ze zahraničí. Zkušenosti s maturitou z angličtiny také oceníte při přípravě na zkoušku vyšší úrovně. Budete mít představu, co od zkoušky očekávat, a díky tomu si budete více věřit. Maturita z matematiky je pro většinu studentů náročnější na přípravu a potřebné znalosti jsou méně využitelné v praxi.

Průběh maturitní zkoušky z angličtiny
Státní maturita z angličtiny je na úrovni B1. Skládá se ze tří povinných dílčích zkoušek - didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Dílčí zkouška Váha Dovednost/kompetence Vymezený čas
DIDAKTICKÝ TEST 50% Poslech
Čtení a jazyková kompetence
40 min.
60 min.
PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Písemný projev 60 min.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 25% Ústní projev a interakce 15 min.

3. Didaktický test

Součástí didaktického testu je poslech a čtení a jazyková kompetence.

3.1 Poslech

Poslechová část obsahuje čtyři úlohy. Nejprve žáci poslouchají čtyři krátké nahrávky a vybírají správný obrázek. Při řešení druhé úlohy studenti na základě vyslechnuté nahrávky rozhodují, jestli jsou tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. Ve třetí části se doplňují informace (nejvýše tři slova) na vynechaná místa v textu. Čtvrtá úloha obsahuje čtyři nahrávky, podle kterých žáci vybírají správnou odpověď ze čtyř možností.

3.2 Čtení a jazyková kompetence

Tato část didaktického testu se skládá z pěti úloh. Nejprve si studenti přečtou pět krátkých textů a vybírají z několika možností správné odpovědi na otázky. Poté mají maturanti rozhodnout, zda jsou podle textu tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. V další části se na základě jednoho delšího textu vybírají správné odpovědi na otázky. Potom studenti přiřazují dva texty k sobě, např. informace o lidech hledající zaměstnání a pracovní nabídky. Poslední úloha se týká gramatiky. Žáci vybírají slova, která se nejlépe hodí do textu.

3.3 Příprava na didaktický test

Lektoři Anglickyzarok připravují maturanty na státní maturitu z angličtiny s využitím různých zdrojů. Přípravu na poslech si můžete udělat i formou samostudia například na www.breakingnewsenglish.com , kde si můžete vybrat ze spousty témat a zvolit optimální náročnost poslechu. Navíc ke každému poslechu jsou zdarma dostupná online cvičení z angličtiny, takže Vaše samostudium bude dobrou přípravou na úspěšné splnění maturitní zkoušky. Pokud byste měli výuku s naším lektorem, tak Vám samozřejmě se vším pomůže a vysvětlí Vám spoustu věcí pro lepší pochopení jazyka.

4 Písemná práce

Písemnou práci tvoří dvě části. Je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. Mezi nejčastější slohové útvary patří formální a neformální dopis nebo e-mail, článek, vypravování, pozvánka, vzkaz, charakteristika osoby, motivační dopis a návod. Délka prvního textu má být 120 až 150 slov. Druhý text je kratší, jeho rozsah je 60 až 70 slov. Nezapomeňte texty vhodně rozdělit do odstavců a uvést nadpis, pokud se používá při psaní příslušného útvaru.

4.1 Jak napsat dopis?

Dopis je útvar, který se u státní maturity z angličtiny objevuje velmi často. Jak ho napsat, abyste dostali maximální počet bodů? Základem je pozorně si přečíst zadání. Je velmi důležité si uvědomit, komu píšete. Pokud je adresátem kamarád nebo příbuzný, dopis má být neformální a končí frází „Best regards“. Je-li dopis určený např. nadřízenému, učiteli nebo osobě, kterou moc neznáme, píšeme dopis formálním stylem a dopis zakončujeme frází „Yours sincerely“. Když píšeme formální dopis, vyhýbáme se hovorovým výrazům a staženým tvarům a zařazujeme zdvořilostní fráze. Dopis by měl obsahovat adresu pisatele a příjemce (u maturitní práce není vyžadována), datum napsání dopisu (vyžadováno jen u formálního dopisu), oslovení, text dopisu (úvod, hlavní část a závěr), členění do odstavců, rozloučení a podpis. Vždy se snažíme dodržet zadaný rozsah.

5. Ústní zkouška z maturity

Ústní zkouška má čtyři části. Nejprve žák odpovídá na běžné otázky, které se týkají jednoho všeobecného tématu. Ve druhé části žák popisuje obrázek, porovnává dva obrázky a poskytuje informace k danému tématu. Následuje samostatný ústní projev nebo interakce na složitější téma, které si student losuje ze seznamu vytvořeného školou. Témata se většinou týkají reálií anglicky mluvících zemí a České republiky a studijního oboru. Ve čtvrté části probíhá ústní interakce žáka s učitelem v rámci dané komunikační situace. Může se jednat např. o přípravu oslavy, výletu nebo řešení problému při cestování. Maturant hovoří v sám za sebe, zkoušející může představovat podle dané situace např. učitele, kamaráda nebo pracovníka informačního centra. Před zahájením ústní zkoušky má student vyhrazený čas na přípravu, během které si může vypracovat poznámky. Je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pomůcky, které žák potřebuje k přípravě na třetí část zkoušky.

5.1 Jak uspět při popisu a porovnávání obrázků

Popis a porovnávání obrázků považuje mnoho studentů za jednu z náročnějších částí maturitní zkoušky. Občas se stává, že žák řekne několik vět a nic dalšího ho nenapadne. Jak se vyhnout této nepříjemné situaci? Máme na výběr dva obrázky. Zamyslíme se nad tím, který se nám bude popisovat snadněji. Nejprve řekneme, co obrázek ukazuje jako celek. Potom obrázek rozdělíme a řekneme, co vidíme vlevo, vpravo, nahoře, dole a uprostřed. Zadání úlohy vždy obsahuje osnovu, které se máme při popisu držet, např. place, people, activities, things, atmosphere. Při maturitní zkoušce máme velkou výhodu, že si můžeme neznámá slovíčka vyhledat ve slovníku. K tomu můžete používat obecné vazby, které se hodí: „I can see .... in the picture“ nebo „There is a .... on the left side of the picture“ a takové další, které se často používají.

V Anglickyzarok vás naučíme, jak postupovat a jak popsat obrázek co nejpodrobněji i s průměrnou slovní zásobou. Nebudete se tedy muset učit spousty slovíček. Postupováním podle osnovy a s univerzálními anglickými frázemi, které se hodí i pro běžný život. Po výuce u Anglickyzarok pro bude snadné si zodpovědět otázky typu: Jak lidé vypadají? Co právě dělají? Jak jsou staří? Důležité je také umět vyjádřit svůj vlastní názor na obrázek. Během porovnávání dvou obrázků říkáme, co mají společného a jaké jsou mezi nimi rozdíly.I can see three people in the picture. They are wearing wedding clothes and they are in the nature. There is a red old small car on the left side and in the middle of the picture. I can see a big pond behind the people and behind the car. There are many trees around the pond and the sky is without clouds. I can see a young woman with long brown hair that is happy and she looks like a bride, because she is wearing white dress. The man with short brown hair is wearing brown shoes, with brown trousers, brown vest, white shirt and black bow. The man has a young child maybe his and her daughter on his shoulders. The young girl looks very happy and is wearing a white dress.

5.2 Jak uspět u ústní zkoušky

Základem je znalost informací o každém tematickém okruhu v Češtině. Pokud nevíme nic např. o Austrálii, znalost angličtiny nám s touto otázkou nepomůže. Anglickyzarok vypracovalo otázky, tak aby se vám snadno učily, a přitom jste ústní částí státní maturity v roce 2018 snadno prošli. Během prvních tří měsíců roku 2018 zveřejníme zde všechny maturitní otázky volně ke stažení.1) Geography: The USA borders with Canada and Mexico, Atlantic on the east and Pacafic Ocean on the west, highest Mountain Mt. McKinley in Alaska, the longest rivers Missisipi, Misouri and Colorado
2) History: War of Independence with Britain, American Civil War (Union and Confederacy), First Word War (against Germany), Second World War (against Germany and Japan), Cold War with Soviet Union, Terrorist attacks on 11 September 2001.
3) Politics: Parlamentar democracy, Congress and Senate, President has large power.
4) Nature: Yellowstone National Park, Niagara Falls, Grand Canyon, Death Valley, Everglades swamps in Florida.
5) Famous people: Sami řekněte, o koho se zajímáte.
6) Symbols: Eagle with white head, Flag with stars and stripes.

6. Výukové metody v jazykové škole Anglicky za rok

Naši lektoři používají moderní výukové metody, díky kterým se na maturitu připravíte rychle a efektivně. Ve škole často není příliš prostoru pro mluvení. Během lekcí v jazykové škole Anglicky za rok se však studenti vždy aktivně zapojují. Osvědčila se nám např. metoda zážitkové výuky, která zahrnuje především konverzaci v běžných i méně obvyklých situacích a zábavné hry. Neučíme jen podle klasických učebnic, ale pracujeme i s jinými zajímavými texty, videi, písničkami a filmy. Při hodinách vládne přátelská a uvolněná atmosféra. Již brzy dosáhnete viditelných pokroků, proto získáte větší motivaci ke studiu.

Zdroje informací
http://www.novamaturita.cz/ustni-zkouska-z-ciziho-jazyka-1404033215.html
http://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-1404033644.html
http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor
http://www.statnimaturita-anglictina.cz/adresa-datum-maturitni-pisemna-prace
http://www.statnimaturita-anglictina.cz/jak-napsat-excelentni-formalni-dopis-v-anglictine
http://www.statnimaturita-anglictina.cz/dopis-anglictina

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní Tel: 777 503 023, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní Tel: 608 752 361
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.