Jak se učit anglicky?

Jak se učit anglicky rychle a efektivně?

Každý z nás si neustále klade otázku, jak se učit něco nového. V 21. století je rozhodujícím faktorem vynaložený čas na jakoukoliv činnost a efektivita výuky se měří nejen podle množství získaných znalostí, ale především znalostí získaných za co nejkratší dobu. Otázka tedy zní, jak se učit anglicky rychle a dobře?
Jaké jsou správné metody pro efektivní učení angličtiny?

Klíčem k rychlému a efektivnímu rozšiřování našich znalostí v angličtině je těchto 10 faktorů:

1) Učit se angličtinu pomocí visual learning

Anglickyzarok má k dispozici mnoho obrázkových materiálů, díky kterým je učení angličtiny snadné. Sami řekněte, který způsob je nejlepší na zapamatování nového slovíčka?

Web = pavučina/síť (tímto způsobem se učí na školách)

I found large spider in the web = Našla jsem velkého pavouka v pavučině.
(tento způsob zvyšuje zapojení emocí, protože se jedná o velkého pavouka v pavučině).

Obrázek:
spider_animated_picture
Kromě vizualizace slovíček je možno vizualizovat i gramatické celky. Určitě už jste slyšeli spoustu definicí, jak tvořit anglické věty. Ve skutečnosti stačí, když Vám lektor na výuce vysvětlí a vybarví několik slovíček a vše je hned srozumitelnější a hlavně rychlejší.

OTÁZKA:
Do your sons do homework at school in the morning?

OZNAMOVACÍ VĚTA:
No, my sons do not do homework at school in the morning.
Pomocné slovíčko „ do „ – nepřekládá se
Synové jsou podmět – v každé anglické větě před slovesem
Dělat - významové sloveso je vždy za pomocným slovíčkem

Pozor na to, kdy je „do“ sloveso a kdy je „do“ jen jako pomocné slovíčko.

2) Učení angličtiny zábavně, zajímavě a s příběhy

Emoční učení s příběhy výrazně pomáhá v aktivaci nervových spojů v našem mozku. Sami rozhodněte, který příběh si v minulém čase zapamatujete lépe?

Příběh č.1 She met her friend outside yestarday afternoon.
She told her about her day. Her friend invited her to a party. She refused as she had to learn.

Příběh č.2

Children went to school.
Děti šly do školy.


They met a sitting bear.
Potkali sedícího medvěda.


The bear had stood up and came closer.
Medvěd si stoupnul a přišel blíže.


The kids were running away.
Děti utekly pryč.


Při emočních vjemech a čtení příběhů se zapojuje nevědomky větší část mozku, protože pro představu příběhu je třeba zapojení i pravé hemisféry mozku, která má na starosti právě představivost. Díky většímu zapojení mozku si člověk si pamatuje více a rychleji.

3) Učení gramatiky prakticky a pomocí reálných příkladů

Správně zvolené příklady u gramatických jevů a frází výrazně zrychlí jejich zapamatování. Jako příklad můžeme uvést rozdíl mezi časem prostým a minulým. Rozdíl je jednoduchý na praktickém příkladu, zatímco definice nezní moc přátelsky. Pokud by někdo namítal, že je jedno, který čas se použije, věříme, že tento příklad ukáže, že mezi časy je v angličtině přeci jen rozdíl.

I went to school in Prague. = Šel jsem do školy v Praze.
(Tato věta naznačuje, že jsem do školy šel jednou možná na den otevřených dveří.)

I was going to school in Prague. = Chodil jsem do školy v Praze.
(Tato věta naznačuje opakované chození do školy, čímž se rozumí, že jsem tam studoval.)

4) Učit se stylem, jako bychom učili někoho dalšího

Další vhodnou metodou, pro zapamatování si jakýchkoliv znalostí nejen angličtiny je, když si představíte, že někoho učíte a vysvětlujete mu konkrétní problematiku.

Z tohoto důvodu dáváme studentům Anglickyzarok prostor, aby si občas s lektory vyměnili role a zkusili něco vysvětlit. Jakmile zformulujete myšlenky a zákonitosti vlastními slovy, dostávají se vám znalosti angličtiny do dlouhodobé paměti, kde už je tak snadno nezapomenete.

5) Učte se s lidmi, kteří si prošli praxí

V českém vzdělávacím systému stále platí, že praxe se může vykonávat až po znalosti teorie. Tento postup má však dvě nevýhody. Zaprvé naučit se teorii vyžaduje zbytečně velké úsilí, protože teorie je díky absenci praktického využití příliš abstraktní a neznámá pro náš mozek. Zadruhé když se dostaneme k praktickému využití, zjistíme, že jsme se učili spoustu věcí v teorii zbytečně. Zatřetí teorie má sloužit k pochopení praxe a nikoliv k tomu, abychom se teorii biflovali.

V Anglickyzarok obracíme tento postup českého školství na efektivní přístup. Nejdříve učíme praktické věci a pak na to napasujeme pouze tu teorii, která pomůže k vysvětlení a pochopení. Každá teoretická znalost by měla sloužit pouze k pochopení a nikoliv k doslovnému naučení a memorování.

Našimi lektory jsou lidé, kteří zpravidla strávili delší období v zahraničí a většinou mají i spoustu pracovních kontaktů a zkušeností se zahraničními subjekty. Díky tomu se nestane, že by Vás naši lektoři učili nepoužívané výrazy. (V českých učebnicích pro druhé ročníky středních maturitních oborů se vyučuje a hlavně důsledně testuje například používání podmínkových vět třetího stupně):

If I had gone earlier to the bus stop the bus would have not left without me. = Kdybych býval byl šel na autobusovou zastávku dříve, autobus by neodjel beze mě.

Tato věta je dost komplikovaná v angličtině a i v češtině takto skoro nemluvíme. Místo používání komplikovaných gramatických jevů, na které stejně v praxi není čas a nejspíš by komplikovala život i vaší protistraně, ať už je to obchodní partner/turista cizinec/kamarád cizinec. Rodilý mluvčí samozřejmě větu pochopí, ale není místo toho lehčí říci?

Next time I should go to bus stop earlier to catch the bus. = Příště bych měl jít na autobus dříve, abych chytil autobus.

Věta zní i v češtině lépe a srozumitelněji. Jednodušší řešení ušetří energii našeho mozku, kterou lze pak věnovat do jiných praktických aktivit.

6) Snížit počet fixací očima = méně koukat do textu a číst rychleji

Další vhodnou metodou při učení nejen anglického jazyka, ale jakékoliv nové látky, je snížení fixací očima na text. Čtete pomalu, pečlivě po jednotlivých slovech, vracíte se v textu? Myslíte si, že váš mozek tak lépe přečtené informace zpracuje a uloží do paměti? Omyl, pomalé čtení samo o sobě nezaručuje vyšší stupeň pochopení obsahu textu a následné zapamatování.

„Při běžném čtení knihy se oko zastaví až 10x na řádku, mozek tak musí zpracovat 10 informací. Dále k tomu přistupují regrese, ať již vědomé, nevědomé, nebo skryté. Zrak sklouzává zpět na již přečtená místa a mozek tak zpracovává již jednou získané informace podruhé. Dochází tak k přerušení chodu myšlenek a k pronikání jedné myšlenky do druhé. Snížíme-li počet fixací, zvýšíme rychlost čtení i lepší pochopení obsahu. Rychleji získáme přehled o čteném textu i důležitých informacích, aniž musíme rychleji pohybovat očima. Trénovanému oku stačí 2–3 zastavení na řádku.“ uvádí Marlena Vítková ze společnosti MENSA

Fixace očima

Rychlé čtení

7) Zábavná angličtina

Cílem během učení cizího jazyka by mělo být, udělat si výuku co nejvíce zábavnou, protože při zábavné výuce je náš mozek zcela zapojen do výuky a nemá tendenci utíkat myšlenkami někam jinam. Nejen hry a videa, ale i konverzace o Vašich koníčcích je skvělou metodou, jak udělat výuku zábavnou. Lektor, který nikdy nevyužije hry pro výuku, není dobrým lektorem.

V Anglickyzarok se řídíme tvrzením škola hrou od Jana Amose Komenského.
Na obrázku dole je jedna z mnoha ukázek, jak se efektivně učit jak s lektorem, tak i při samostudiu.

Vyzkoušejte také naší interaktivní hru zaměřenou na výuku barev.

Všechny techniky z výše uvedeného obrázku jsou výborným zpestřujícím zážitkem. Běžnou součástí našich hodin, není však poslech hudby, protože hudebníci často využívají netradiční americký/anglický slang, který sice hezky zní nebo se rýmuje a může být vhodné ho znát, ale je mnohem více jiných základních znalostí, které jsou pro komunikaci důležitější. Jsme přesvědčeni, že na rozdíl od obrázku je nejvhodnějším prostředím přímo prostor u Vás doma. Nejen, díky časové efektivitě, ale také díky známému prostředí nemusí Váš mozek registrovat cizí prostředí a může se plně soustředit na výuku anglického jazyka.

Český vzdělávací systém se snaží nám vštípit, že „správná“ metoda učení je otevřít anglickou učebnici a opakovaným pomalým čtením se naučíme cizí jazyk. Proč ale Češi pořád neumí dobře anglicky, když se angličtinu učíme od prvního stupně základní školy? Odpověď je jednoduchá, tento styl učení je nepřátelský vůči paměti velké většiny lidí. Učme se tedy podle výše uvedených ověřených technik, které podporují rychlé a dlouhodobé znalosti při výuce angličtiny.

Hezký zbytek dne přeje.

Tým ANGLICKYZAROK

PS: Vyzkoušejte pestré a věcné hodiny od našich kvalifikovaných lektorů. Přihlaste se do individuálního kurzu angličtiny!

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní Tel: 777 503 023, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní Tel: 608 752 361
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.